Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

Dolina rijeke Une je sa stanovišta zaštite prirode vrijedno područje koje zahtijeva zaštitu i usmjereno upravljanje u cilju očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, a na dobrobit lokalnoga stanovništva.

            U okviru projekta „Procijeni i zaštiti rijeku Unu - U. N. A. " koji se financira iz sredstava Europske unije, a prema Programu „Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE" Državni zavod za zaštitu prirode je za Sisačko-moslavačku županiju koja provodi ovaj projekt, izradio „Akcijski plan zaštite biološke raznolikosti rijeke Une i priobalnog pojasa".

            Akcijski plan zaštite biološke raznolikosti izrađen je na temelju razultata i tijekom izrade „Studije inventarizacije rijeke Une i priobalnog pojasa", a sadržava mjere za zaštitu biološke raznolikosti i aktivnosti za poboljšanje ekološkog statusa rijeke Une. Izrada Akcijskog plana, sukladno uvjetima projekta „ Procijeni i zaštiti rijeku Unu - U.N.A." i ugovoru sklopljenim sa Sisačko-moslavačkom županijom trajala je svega 4 mjeseca, uz istodobno provođenje inventarizacije biološke raznolikosti projektnog područja.

            Područje čiju problematiku ugroženosti i zaštite biološke raznolikosti obrađuje ovaj Akcijski plan sačinjavaju rijeka Una i njen priobalni pojas koji obuhvaća područje uz rijeku, a koji geografsko i administrativno pripada Gradu Hrvatska Kostajnica i općinama Jasenovac, Hrvatska Dubica, Majur i Dvor.

            Istraživanjima koje je Državni zavod za zaštitu prirode proveo 2009. godine na području Une zabilježeno je ukupno 898 vrsta flore i faune, od toga 325 životinjskih i 397 biljnih vrsta, te 23 vrste lišajeva među kojima je velik broj ugroženih i zaštićenih. Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) zaštićene su 173 svojte od kojih je gotovo 50 % ugroženo u Hrvatskoj temeljem kategorizacije Svjetske udruge za zaštitu prirode ( IUCN) tj. navedene su u Crvenim popisima i/ili knjigama vaskularne flore i faune Hrvatske. Od ugroženih vrsta kralješnjaka brojne su ribe i ptice, a od beskralješnjaka kukci koji svoj veći dio života u obliku ličinki provode u vodi. Važno je reći da su populacije ovih, na nacionalnoj ili europskoj razini ugroženih vrsta na području Une brojne.

            Upravo je očuvanje kvalitete vode te prirodnosti toka rijeke Une jedan od najvećih izazova zaštite biološke raznolikosti ove rijeke. Također, samo pažljivim planiranjem razvoja poljoprivrede i poticanjem one ekstenzivne, u priobalju Une će se očuvati poluprirodna, ljudskim radom stvorena staništa, osobito male oranice i livade o kojima ovise ugrožene vrste ptica, leptira i drugih kukaca. Osobito vrijedna poljoprivredna staništa su livade košanice.

            Provođenje zaštite ovog područja ovisi o zalaganju svih korisnika ovog prostora, ali se moraju iskoristiti pozitivne odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) u smislu proglašavanja Regionalnog parka „Una" i osnivanja Javne ustanove za njegovo upravljanje koja će moći planirati i provoditi zaštitu i koordinirati usklađivanje potreba za privrednim razvojem i potrebe za očuvanjem biološke raznolikosti.

            Ciljevi su ovog Akcijskog plana su osigurati zaštitu i praćenje stanja biološke raznolikosti područja rijeke Une i njenog priobalja, potaknuti održivi razvoj područja rijeke Une i njenog priobalja te podići svijest javnosti o vrijednosti područja i potrebi zaštite.  

            U samom Akcijskom planu navodi niz potencijalnih aktivnosti za zaštitu prirode, a kao prioritetne izabrane su sljedeće:

  1. Zakonski zaštiti područje rijeke Une u kategoriji regionalnog parka
  2. Provesti projekt „Očuvanje travnjaka u dolini Une - model očuvanja mozaičkog ruralnog krajobraza kontinentalne Hrvatske"
  3. Provesti daljnja istraživanja i praćenje stanja biološke raznolikosti Une
  4. Provesti aktivnosti za zaštitu pojedinih ekoloških sustava i njihovih ugroženih vrsta i staništa na području rijeke Une i priobalnog pojasa, uzimajući u obzir održivi ekonomski razvoj područja
  5. Educirati lokalnu zajednicu o vrijednostima područja i mogućnostima održivog razvoja područja te promovirati vrijednosti područja među širom javnosti.

Provedba ovog akcijskog plana predviđena je tijekom 5 godina, od dana prihvaćanja tijela/organizacije/ustanove koja će ga provoditi.

Za zaštitu rijeke Une nužna je prekogranična suradnja s nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Postano od Administrator na 18.05.2010
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com