Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

   GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 080-01/18-01/03

URBROJ: 2176/02-03/01-18-3

Hrvatska Kostajnica, 04. svibnja 2018.

 

            Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ", broj 86/08, 61/11 i 4/18 -    Uredba ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice donosi

 

O D L U K U

o poništenju  Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice

 

Članak 1.

            Poništava se  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...

 

 

REPUBLIKA HRVTSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2176/02-03/01-18-1

Hrvatska Kostajnica,  18. travnja 2018.

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

                   za radno mjesto višeg referenta za uredsko poslovanje,

                   protokol i odnose s javnošću

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto višeg  referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice mogu pristupiti slijedeći kandidati:


1.      KAROLINA ADAMOVIĆ PETROVIĆ, Staza 12, Sunja

2.      IVONA BRKANAC, Greda Sunjska 91, Sunja

3.      MARIJA VUKOVIĆ, Vladimira Nazora 9, Hrvatska Kos...

 

 

Grad Hrvatska Kostajnica povjerio je obavljanja dimnjačarskih poslova tvrtki

DIMNJAČARSKI SERVIS j.d.o.o., Rosulje br. 68 iz Hrvatske Kostajnice.

Tvrtka DIMNJAČARSKI SERVS j.d.o.o. obavlja dimnjačarske poslove na području

Grada Hrvatske Kostajnice (naselja: Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Rosulje,

Selište Kostajničko, Utolica i Rosulje) do 31. prosinca 2018. godine.


Za više informacija kontaktirati Komunalnog redara Grada Hrvatske Kostajnice

(tel: 044551549).

1. Ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova;

2. Cjenik - Ponudbeni troškovnik izvođenja dimnjačarskih radova

 

 


 

 

 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 23. ožujka 2018. donijete su slijedeće odluke:

 

 

1.      Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice

2.      Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

3.      Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

4.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -  prosinac 2017. god.

5.      Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

6.      Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hrvatske Kostajnice za 2017. god.

7.   Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješan...

 
 
 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice  (Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od  26. ožujka 2018., Gradsko povjeren-stvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

 

            1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE 


o    dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

o    oštećeni trebaju ...

 

 

NATJEČAJ

 

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:


- viši referent za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću - 1 izvršitelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Detalje natječaja možete preuzeti ovdje.

 

 

 

OBAVIJEST

 

Odredbama članka 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17)

propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.


Stručne službe Grada Hrvatske Kostajnice i EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o. pripremile su Nacrt

(Prijedlog) Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog

komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice.


Nacrt (Prijedlog) Odluke nalazi se u priklopu ove Obavijesti.


Obavještavaju se građani o mogućnosti dostave pisanih primjedbi i prijedloga na predloženi Nacrt (Prijedlog)

Odluke....

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com