Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

OBAVIJEST - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA

 

 

- JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA


- TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO PRIJEDLOGA PLANA

 
 

 

OBAVIJEST

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

               U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

 

1. Obavijest o Javnom uvidu

2. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

3. Tablični prikaz raspolaganja zemljištem.

4. Grafički prikaz Prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Hrvatske Kostajnice.

- KKP Grad Hrvatska Kostajnica

- KKP Čukur

- KKP Hrvatska Kostajnica i Rosulje

- KKP Panjani

- KKP Selište Kostajničko

- KKP Utolica

- KKP Rausovac

 

 
 
 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

   GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 080-01/18-01/03

URBROJ: 2176/02-03/01-18-3

Hrvatska Kostajnica, 04. svibnja 2018.

 

            Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ", broj 86/08, 61/11 i 4/18 -    Uredba ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice donosi

 

O D L U K U

o poništenju  Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice

 

Članak 1.

            Poništava se  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...

 

 

REPUBLIKA HRVTSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2176/02-03/01-18-1

Hrvatska Kostajnica,  18. travnja 2018.

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

                   za radno mjesto višeg referenta za uredsko poslovanje,

                   protokol i odnose s javnošću

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto višeg  referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice mogu pristupiti slijedeći kandidati:


1.      KAROLINA ADAMOVIĆ PETROVIĆ, Staza 12, Sunja

2.      IVONA BRKANAC, Greda Sunjska 91, Sunja

3.      MARIJA VUKOVIĆ, Vladimira Nazora 9, Hrvatska Kos...

 

 

Grad Hrvatska Kostajnica povjerio je obavljanja dimnjačarskih poslova tvrtki

DIMNJAČARSKI SERVIS j.d.o.o., Rosulje br. 68 iz Hrvatske Kostajnice.

Tvrtka DIMNJAČARSKI SERVS j.d.o.o. obavlja dimnjačarske poslove na području

Grada Hrvatske Kostajnice (naselja: Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Rosulje,

Selište Kostajničko, Utolica i Rosulje) do 31. prosinca 2018. godine.


Za više informacija kontaktirati Komunalnog redara Grada Hrvatske Kostajnice

(tel: 044551549).

1. Ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova;

2. Cjenik - Ponudbeni troškovnik izvođenja dimnjačarskih radova

 

 


 

 

 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 23. ožujka 2018. donijete su slijedeće odluke:

 

 

1.      Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice

2.      Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

3.      Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

4.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -  prosinac 2017. god.

5.      Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

6.      Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hrvatske Kostajnice za 2017. god.

7.   Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješan...

 
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com