Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVTSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2176/02-03/01-18-1

Hrvatska Kostajnica,  18. travnja 2018.

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

                   za radno mjesto višeg referenta za uredsko poslovanje,

                   protokol i odnose s javnošću

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto višeg  referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice mogu pristupiti slijedeći kandidati:


1.      KAROLINA ADAMOVIĆ PETROVIĆ, Staza 12, Sunja

2.      IVONA BRKANAC, Greda Sunjska 91, Sunja

3.      MARIJA VUKOVIĆ, Vladimira Nazora 9, Hrvatska Kostajnica


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u srijedu, 02. svibnja 2018. u 10,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg N. Š. Zrinskog 1.


Navedena provjera provest će se na slijedeći način:

-          pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan natječaj

-          provjera poznavanja rada na osobnom računalu

-          razgovor s kandidatima


Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja su:


1. Ustav Republike Hrvatske


2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 86/06, 125/06 ispravak, 16/07-ispravak, 95/08 - Odluka Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 )


3. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/0160/01, 129/05, 109/07,      125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17


4.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
     (NN 86/08, 61/11 i 4/18).

5. Uredba o uredskom poslovanju ( NN 7/09 )

6. Zakon o zaštiti osobnih podataka ( NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 )

7. Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15 )

8. Statut Grada Hrvatske Kostajnice ( SV GHK 27/09, 20/13, 43/14 I 11/18 )

9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice   ( SV GHK 15/16 )


                                                                               v.d.  PROČELNIK- a

                                                                        Zoran Stunković, dipl. ing. građ.

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com