Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2176/02-03/01-19-2

Hrvatska Kostajnica,  06. ožujka 2019.                                                                               

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

               za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice može pristupiti slijedeći kandidat:

-          PETRA ABRAMOVIĆ iz Hrvatske Kostajnice, Miroslava Krleže 55

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u utorak, 12. ožujka 2019. u 09,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg N. Š. Zrinskog 1.

 

Navedena provjera provest će se na slijedeći način:

-          pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan natječaj

-          provjera poznavanja rada na osobnom računalu

-          razgovor s kandidatima

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja su:

1.      Ustav Republike Hrvatske ("NN" 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01,

41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14);

2.      Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („NN"

86/06, 125/06 -ispravak, 16/07-ispravak, 95/08 - Odluka Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj, 46/10 -  ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 );

3.      Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („NN" 33/01, 60/01,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17 )

4.      Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

 samoupravi ("NN" 86/08, 61/11 i 4/18);

            5.   Zakon o proračunu ( ''NN'' broj: 27/08, 136/12 i 15/15);

            6.   Zakon o fiskalnoj odgovornosti (''NN'' 139/10 i 19/14);

            7.   Statut Grada Hrvatske Kostajnice ("SV" 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18);

            8.   Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske

                  Kostajnice ("SV" 15/16);

             9.  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske

                  Kostajnice ("SV" 22/16, 37/16, 10/18, 60/18 i 7/19).

 

 

                                                                            v.d.  PROČELNIK

                                                                                Zoran Stunković, dipl. ing. građ.

 

 

 

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com