Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

   GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 080-01/18-01/03

URBROJ: 2176/02-03/01-18-3

Hrvatska Kostajnica, 04. svibnja 2018.

 

            Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ", broj 86/08, 61/11 i 4/18 -    Uredba ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice donosi

 

O D L U K U

o poništenju  Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice

 

Članak 1.

            Poništava se  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za
uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice, objavljen u „ Narodnim novinama " broj 30 od 30. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

            Poništenje Natječaja, iz članka 1. ove Odluke, vrši se slijedom obavljenog nadzora općih akata Grada Hrvatske Kostajnice i Upute predstojnice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji o potrebi usklađenja Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Hrvatske Kostajnice sa odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima poslova u državnoj službi.


Članak 3.

            Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju, a objavit će se u „ Narodnim novinama " i na web stranici Grada Hrvatske Kostajnice.


 

 

                                                                                              v.d. PROČELNIKA-a

                                                                                        Zoran Stunković, dipl.ing.građ.

 

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com