Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/21

URBROJ: 2176/02-02-18-1

Hrvatska Kostajnica, 08. lipnja 2018.

 

            Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine " br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. donijelo je

 

O D L U K U

o prodaji nekretnine u vlasništvu

Grada Hrvatske Kostajnice

 

Članak 1.

            Odobrava se prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice i to:


-          poslovni prostor nalazeći na k.č.br. K 417/2 i 417/3 ( k.č.br. 891 ) upisan u z.k.ul. 2972 k.o. Kostajnica.


Članak 2.

            Temeljem ove Odluke raspisat će se javni natječaj za prodaju navedene nekretnine.

Nekretnina se ne može prodati ispod početne cijene utvrđene na temelju nalaza i procjene ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave.


Članak 3.

            Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za prodaju predmetne nekretnine i sklopiti Ugovor o prodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.


Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „ Službenom vjesniku ".

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                              Ivan Čubaković, prof.

 - O D L U K A o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com