Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADONAČELNIK                                             

 

KLASA: 022-05/18-01/03

UR.BROJ: 2176/02-01-18-6

Hrvatska Kostajnica, 19. srpnja 2018.

 

 

            Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice  donio je

 

 

V. IZMJENE

PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

ZA 2018. GODINU

 

 

Članak 1.

 

            U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god. iza predmeta nabave  „ N 24 - Nabava stroja ( traktora ) s priključcima za obavljanje komunalnih usluga na području Grada Hrvatske Kostajnice " dodaje se novi predmet nabave koji glasi:

- „ N 25 - Odron Hrvatska Kostajnica - Geotehnički istražni radovi i projekt sanacije pokosa ".


- Brojčana oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 71332000-4

- Procjenjena vrijednost: 95.000,00 kuna

- Planirani početak postupka: srpanj 2018.

- Trajanje ugovora:  4 mjeseca.

 

 

Članak 2.

 

            Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                Dalibor Bišćan

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com