Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

Gradsko vijeće donosi:

 1. Statut Grada,
 2. Poslovnik o radu,
 3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
 7. odluku o privremenom financiranju
 8. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Hrvatske Kostajnice čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od  1.000.000 (jedan milijun) kuna,
 9. odluku o promjeni granice Grada Hrvatske Kostajnice
 10. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 11. odluku o plaćama službenika i namještenika
 12. odluku o plaći dužnosnika
 13. donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 14. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad,
 15. daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 16. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 17. raspisuje lokalni referendum,
 18. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 
 19. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 20. odlučuje o pokroviteljstvu,
 21. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 22. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 23. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Postano na 12.05.2010
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com