Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemlji&scaron;te, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom kori&scaron;tenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku&nbsp;ministra&nbsp;poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu (Narodne novine", br. 53/17). </span></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">VI&Scaron;E INFORMACIJA NA: <a href="http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/">http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/</a></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Mon, 19 Jun 2017 10:18:00 +0200ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradsko-vijece/lanovi-gradskog-vijea-grada-hrvatska-kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradsko-vijece/lanovi-gradskog-vijea-grada-hrvatska-kostajnica<p style="text-align: center;"><strong></strong></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong>IVAN ČUBAKOVIĆ&nbsp;</strong>- HDZ - predsjednik <br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>SONJA KRČMAR</strong> - HDZ - potpredsjednik </span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MILENA GRBIĆ</strong> - SDP - potpredsjednik<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MIRNA MOLNAR</strong><br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>LJUBICA KARALIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MIROSLAV IVEZIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MARIJAN NEDIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ROKO RAČIĆ&nbsp;</strong>- HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MEDINA OMEROVIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>IVANA &Scaron;UBARIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>TOMISLAV PAUNOVIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>DRAŽEN RADIĆ&nbsp;</strong>- HSS</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ANDREJ MAODU&Scaron;</strong>&nbsp;- NARODNA STRANKA - REFORMISTI<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>STEVO RU&Scaron;NOV&nbsp;</strong>- SDSS&nbsp;<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MILO&Scaron; DŽEBRO</strong></span></li> </ol>Fri, 09 Jun 2017 14:11:00 +0200GIP - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-konanih-rezultata-lokalnih-izborahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-konanih-rezultata-lokalnih-izbora<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GIP - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Gradonačelnik.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Gradsko vijeće.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Zamjenik Gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine.pdf">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></span></strong></p>Thu, 25 May 2017 08:57:00 +0200GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izborahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izbora<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradonačelnik.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradsko vijeće .pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-pripadnici srpske nacionalne manjine.pdf">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></span></strong></p>Mon, 22 May 2017 12:07:00 +0200GIP-OBAVIJEST O INSTRUKTAŽI ZA BIRAČKE ODBOREhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odborehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odbore<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/OBAVIJEST instuktaža.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>GIP-Obavijest o instruktaži za biračke odbore</strong></span></a></p>Thu, 18 May 2017 13:31:00 +0200OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-izbornim-sudionicimahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-izbornim-sudionicima<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Obavijest-GIP.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA O DEŽURSTVU-GIP GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p>Fri, 12 May 2017 09:02:00 +0200PLAN NABAVE GHK ZA 2017. GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-ghk-za-2017-godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-ghk-za-2017-godinu<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>PLAN NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 09 May 2017 09:08:00 +0200REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016. GODINIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-u-2016-godinihttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-u-2016-godini<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2016 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016.GODINI </strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Registar ugovora za 2016 .pdf"> </a></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 08 May 2017 13:06:00 +0200OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA - GIP GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/objava-pravovaljanih-kandidacijskih-i-zbirnih-lista---gip-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/objava-pravovaljanih-kandidacijskih-i-zbirnih-lista---gip-ghk<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA- GIP GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno GRADSKO VIJEĆE.pdf"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno GRADONAČELNIK.pdf"><span style="font-size: medium;">ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno SR NAC MANJ .pdf">ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBORZAMJENIKA GRADONAČELNIKA HRVATSKE KOSTAJNICE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>Fri, 05 May 2017 10:54:00 +0200GIP GHK - RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/gip-ghk---rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjestahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/gip-ghk---rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjesta<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>RJE&Scaron;ENJE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 05 May 2017 08:48:00 +0200