Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/JAVNI POZIVhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-DVK2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-DVK2017<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/JAVNI POZIV-VK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">JAVNI POZIV</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/JAVNI POZIV-VK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><br />za prijavu djece za program pred&scaron;kole (male &scaron;kole) za<br />pedago&scaron;ku godinu 2017./2018.</span></strong></a></p>Fri, 20 Oct 2017 14:21:00 +0200POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna01012017-30062017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna01012017-30062017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Polugodi&scaron;nji izvje&scaron;taj o izvr&scaron;enju proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine</strong></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/59ca7f5e-e8f0-4e07-93fe-6d87b93a4923-ODLUKA.pdf">ODLUKA</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/OPĆI DIO 062017.pdf">OPĆI DIO</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Plan razvojnih programa-aktivnosti.pdf">PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - AKTIVNOSTI</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Plan razvojnih programa-kapitalni.pdf">PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNI</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Plan razvojnih programa-tekući.pdf">PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - TEKUĆI</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Polugodi&scaron;nji IOIP 062017-ekonomska.pdf">POLUGODI&Scaron;NJI IOIP 062017 - EKONOMSKA</a><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Polugodi&scaron;nji IOIP 062017-organizacijska.pdf">POLUGODI&Scaron;NJI IOIP 062017 - ORGANIZACIJSKA</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Polugodi&scaron;nji IOIP 062017-programska.pdf">POLUGODI&Scaron;NJI IOIP 062017 - PROGRAMSKA</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/DODATNA OBRAZLOŽENJA062017.pdf">DODATNA OBRAZLOŽENJA</a><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong><br /></strong></span></p>Tue, 26 Sep 2017 18:14:00 +0200POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poslovni-uzlet-sisako-moslavake-upanijehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poslovni-uzlet-sisako-moslavake-upanije<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Pozivnicasmz1.jpg"><img style="margin: 1px; border: 1px solid black;" src="/uploads/Pozivnicasmz1.jpg" alt="" width="543" height="694" /></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PR_Poslovni uzlet Sisačko-moslavačke županije.pdf">POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Poslovni uzlet sisacko moslovacka program.pdf">POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE - PROGRAM</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Wed, 20 Sep 2017 13:19:00 +0200KESTENIJADA 2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2017<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">KESTENIJADA 2017</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/5-ODLUKA kestenijada 2017 - MEM.pdf"><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">ODLUKA KESTENIJADA 2017</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/27-CJENIK ZAKUPA-2017.pdf"><strong><span style="font-size: small;">Postupak rezervacije i plaćanja zakupa javne povr&scaron;ine</span></strong></a></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: large;"><br /></span></strong></p>Fri, 08 Sep 2017 14:43:00 +0200IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ČLANKA 80 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 )</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-size: small;">Kojom ja, DALIBOR BI&Scaron;ĆAN na dužnosti gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">kao predstavnik naručitelja:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg N.&Scaron;.Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">izjavljujem da kao privatna osoba</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja <strong>ne obavljam</strong> upravljačke poslove u gospodarskim subjektima</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2. <strong>nisam vlasnik</strong> poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s vi&scaron;e od 0,5 %</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 08 Sep 2017 14:39:00 +0200PRAVILNIK JEDNOSTAVNA NABAVAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravilnik-jednostavna-nabavahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravilnik-jednostavna-nabava<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Pravilnik JEDNOSTAVNA NABAVA.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">PRAVILNIK JEDNOSTAVNA NABAVA</span></strong></a></p>Wed, 30 Aug 2017 18:07:00 +0200REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.Ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017g<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI </strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU </strong></span></a></p>Thu, 03 Aug 2017 10:42:00 +0200IZMJENE PLANA NABAVE GHK ZA 2017.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">IZMJENE PLANA NABAVE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">2017. GODINU</span></a></p>Mon, 31 Jul 2017 08:53:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHK<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">IZMJENE I DOPUNE</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., &bdquo;Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izmjene i dopune obuhvaćaju&nbsp; usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - &bdquo;Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03) &nbsp;sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije (&bdquo;Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno&nbsp; usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa Idejnim rje&scaron;enjem Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba.</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/outpuHOK.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Grafički izvadak Idejnog rje&scaron;enja sjeverne obilaznice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="http://www.zpusmz.hr/PPUG%20HRVATSKA%20KOSTAJNICA/01%20NASLOVNA.htm"><span style="font-size: small;"><em>PPUG HRVATSKA KOSTAJNICA</em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><em><a href="http://www.zpusmz.hr/PP%20SM%C5%BD%20II.%20ID/01%20NASLOVNA.htm">IZVADAK II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SMŽ</a><br /></em></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 27 Jul 2017 12:05:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">POZIV</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (rok: 15.09.2017 )</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839"><span style="font-size: medium;">http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>Mon, 24 Jul 2017 10:41:00 +0200