Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE


KLASA: 022-05/13-01/34

URBROJ: 2176/02-15-01-30

Hrvatska Kostajnica,  27. studenog 2015.

 

            Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst ), članka 34. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13 i 43/14 ) i članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13 i 43/14 )

S A Z I V A M

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice koja će se održati u petak, 04. prosinca 2015. godine u zgradi Gradske uprave, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica, s početkom u  18,00 sati.

Za sjednicu  predlažem:

D N E V N I   R E D

 

1.      Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2015. god.

2.      Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god.

3.      Izmjene Programa za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice u 2015. god.

4.      Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.

5.      Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. god.

6.      Program utroška sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. god.

7.      Program utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća ili stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. god.

8.      Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2015.

9.      Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice

10.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

11.  Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hrvatske Kostajnice

12.  Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Hrvatske Kostajnice

13.  Odluka o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina

14.  Odluka o korištenju javnih površina u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

15.  Vijećnička pitanja

 

 

Molimo Vašu nazočnost, a eventualnu spriječenost molimo opravdajte osobno u Uredu grada ili putem telefona 044/551-551.                                 

 

 

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                 Dražen Radić      

 

Postano od Administrator na 30.11.2015
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com