Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 022-05/13-01/34

URBROJ: 2176/02-15-01-31

Hrvatska Kostajnica, 04. prosinca 2015.

 

            Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst ), članka 34. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13 i 43/14 ) i članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13 i 43/14 )

S A Z I V A M

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

koja će se održati u petak, 11. prosinca 2015. godine u zgradi Gradske uprave, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica, s početkom u  19,00 sati.

 

 

Za sjednicu  predlažem:

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Dječjeg vrtića „ Krijesnica " Hrvatska Kostajnica za 2016. god.

2.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica za 2016. god.

3.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Hrvatska Kostajnica za 2016. god.

4.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica za 2016. god.

5.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Gradskog društva Crvenog križa Grada Hrvatska Kostajnica

6.      Odluka o usvajanju Plana rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnice za 2016. god.

7.      Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016.

8.      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2016. godini

9.      Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

10.  Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice u 2016. godini

11.  Odluka o Programu javnih potreba u športu Grada Hrvatske Kostajnice u 2016. godini

12.  Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Grada Hrvatske Kostajnice za 2016. godinu

13.  Odluka o donošenju Programa održavanja stambenih zgrada za 2016. godinu

14.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

15.  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

16.  Program utroška sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

17.  Program utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća ili stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

18.  Odluka o komunalnom doprinosu za 2016. godinu

19.  Odluka o rasporedu sredstava komunalne naknade u 2016. godini

20.  Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevno zemljište

21.  Odluka o korištenju sredstava spomeničke rente u 2016. godini

22.  Zaključak o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Hrvatske Kostajnice u 2015. godini

23.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hrvatske Kostajnice u 2016. godini

24.  Proračun Grada Hrvatske Kostajnice za 2016. godinu

25.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2016. godinu

26.  Odluka o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu

27.  Vijećnička pitanja


 

 

PREDSJEDNIK

Dražen Radić

 

Postano od Administrator na 07.12.2015
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com