Objavljeno, 11. svibnja 2023. Dječji vrtić Krijesnica Novosti Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica

Klasa: 112-03/23-01/04

Urbroj: 2176-73-23-01-01

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) , članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica klasa: 601-02/23-05/07,  urbroj: 2176-73-23-02-02, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
 • Sveučilišni diplomski studij ili
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 • Specijalistički diplomski stručni studij ili
 • Preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 • Stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu sa prijašnjim propisima
 • Položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 • Najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Na navedeno radno mjesto radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje prepreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti:

 • Životopis;
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;
 • Razvojni plan s aktivnostima i ciljevima za mandatno razdoblje;
 • Dokaz o državljanstvu;
 • Dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97 i 4/98);
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;
 • Uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenu presliku.

Potpunom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima , dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Upravno viječe će provesti razgovor sa svim kandidatima za ravnatelja/icu koji zadovoljavaju propisane uvjete iz natječaja.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

 • Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
 • Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz  o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“, neposredno na adresu Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica ili poštom – Dječji vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 40, Hrvatska Kostajnica.

Sukladno odredbama uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava na natječaj traje od 11.05.2023. do 19.05.2023. godine.


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti