Objavljeno, 07. ožujka 2023. Dječji vrtić Krijesnica Novosti Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA

HRVATSKA KOSTAJNICA

Hrvatska Kostajnica,

Vladimira Nazora 40

KLASA: 112-03/23-01/01

URBROJ: 2176-73-23-01-01

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica te Odluke Upravnog vijeća , Dječji vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj(m/ž)

na određeno puno radno vrijeme – zamjena

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 1. Preddiplomski sveučilišni studij
 2. Preddiplomski stručni studij
 3. Studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima
 4. Diplomski sveučilišni studij
 5. Specijalistički diplomski stručni studij

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 • Životopis
 • Presliku dokaza o stručnoj spremi
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
 • Potvrda Zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice)
 • Potvrda o podacima (stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti : Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, broj 121/17,98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članaka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 1016. godine o zaštiti pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni n natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju osobno ili  na adresu : Dječji vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 40, Hrvatska Kostajnica, sa napomenom

 „Za natječaj – odgojitelj na određeno vrijeme – zamjena“

U roku od 8 dana od dana donošenje odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica.

Natječaj je objavljen 07.03.2023. i traje do 15.03.2023.godine.


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti