Objavljeno, 08. kolovoza 2019. Dječji vrtić Krijesnica Javni natječaji

DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“ HRVATSKA KOSTAJNICA
KLASA: 601-01/19-01/08
UR. BROJ: 2176-73-19-01-3

U Hrvatskoj Kostajnici 8. kolovoza 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, KLASA: 601-01/19-01/08 i UR. BROJ: 2176-73-19-01-2 od 10. srpnja 2019. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
Ravnatelja/ice  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Za prijam u radni odnos ravnatelja/ice kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24.  i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13) te  Pravilnika o vrsti stručne spreme  stručnih  djelatnika  te  vrsti  i  stupnju  stručne  spreme  ostalih  djelatnika  u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja  ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

  1. Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
    -VŠS ili prvostupanjska
    -minimalno 5 godina radnog iskustva u struci
    -osobe koje ispunjavaju uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost,

2. hrvatsko državljanstvo,

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat/kandidatkinja po dostavljenoj obavijesti o izboru,

4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

– ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kao  dokaz  o  ispunjavanju  uvjeta  za  prijam  u  radni  odnos  kandidati/kandidatkinje moraju priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu,

– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,

– uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih  u članku 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana),

– životopis (vlastoručno potpisan).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidata/kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike.

2. Ravnopravnost spolova

Sukladno zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

3. Pravo prednosti pri zapošljavanju

Kandidat/kandidatkinja  koji/a  ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je,  uz  dokaze  o  ispunjavanju  uvjeta  natječaja, priložiti  svu  propisanu   dokumentaciju   prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja  koji/a  se  poziva  na  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno članku 102. stavcima 1.-3. Zakona  o  pravima  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanj-843/843 (poseban dokument POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno u zatvorenoj omotnici ili preporučenom poštom na adresu:

Dječji vrtić „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica
Vladimira Nazora 40
44430 Hrvatska Kostajnica

 S naznakom: „Za natječaj – ravnatelj/ica na određeno“

Natječajna dokumentacija se neće vraćati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem internetske stranice Grada Hrvatske Kostajnice.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“  Hrvatska Kostajnica te na internetskoj stranici Grada Hrvatske Kostajnice dana 8. kolovoza 2019. godine.


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti